PRINCIPIS DE LA FUNCIÓ NOTARIAL

– Seguretat i legalitat. L’objectiu és que el contracte, negoci o declaració sigui legal i indubtable. L’escriptura pública és fefaent davant dels tribunals. Ningú posa en dubte la seva veracitat

– Tranquil·litat. Firmar qualsevol tipus de document davant de Notari aporta la tranquil·litat de que el negoci és eficaç i definitiu.

– Independència. Els Notaris només estan condicionats per l’ordenament jurídic.

– Modernitat. Els Notaris adapten les seves funcions a qualsevol innovació i s’avancen als nous requeriments socials i tecnològics.

– Eficiència. El cost de la intervenció notarial és molt inferior a les despeses socials i econòmiques que evita.