SERVEIS

Actes. Document per deixar constància de qualsevol fet o de la percepció del qual tingui el Notari

Poders. Document per actuar en representació de qualsevol altre persona sigui física o jurídica.

Legitimacions de firma. Procediment on el Notari dóna fe de que el document fotocopiat és fidel a l’original que ha pogut examinar o bé dóna fe de la signatura d’una persona

Testimonis notarials. Procediment realitzat davant de Notari acreditatiu que determinat document ha estat fotocopiat en paper oficial i firmat pel Notari

Pòlisses. Document redactat unilateralment, normalment una entitat de crèdit, que té com a objecte exclusiu els actes i contractes de caràcter mercantil i financer propis del tràfic habitual i ordinari d’almenys un dels seus atorgants.

Transmissions de drets. Siguin civils com mercantils així com a títol gratuït o onerós, com compravendes, donacions, cessions o transmissions de particpacions

Operacions societàries com constitucions de qualsevol tipus de societat així com fundacions i associacions, ampliacions i reduccions de capital social o dissolució i la liquidació de les mateixes.

Operacions immobiliaries com agrupacions, segregacions, agregacions, divisions horitzontals, declaracions d’obra nova i de final d’obra

Dret de Successions. Per regular la successió mortis causa d’una persona. Acceptacions i renuncies d’herències, actes declaració abintestat d’hereus, pactes successoris, testaments, testaments vitals o l’obtenció dels certificats dels Registre d’Actes d’Última Voluntat i del Registre d’Assegurances.

Dret de Família. Constitució de parelles de fet, celebracions de matrimoni, separacions, divorcis, capitulacions matrimonials

Altres serveis. També oferim la liquidació d’impostos i la tramitació per la inscripció en el Registre